Aktivity

Podporované aktivity

 1. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
 2. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu)
 3. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání
 4. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni

Klíčové aktivity

 1. Prezentace příkladů dobré praxe v jazykovém vzdělávání
 2. Cílem této aktivity je zapojit do práce s vytvořenou metodikou a výukovými pomůckami žáky škol, prezentovat jim nové trendy v jazykovém vzdělávání a získat od nich reflexi vytvořených metodik a výukových materiálů. Názory žáků budou shromážděny prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž žáci vyjádří, jak na ně nová metodika a pomůcky působí, identifikují případné překážky, které jim brání v jejich využívání, a zpracovatelům poskytnou cenné podklady k evaluaci a úpravě metodiky a pomůcek. Další fází v organizaci seminářů bude ověření nástrojů k testování čtenářských dovedností (ČD) žáků a rovněž nástrojů hodnocení ze strany ČŠI. Vytvoří se i možnost pro setkání tvůrců metodik, pedagogických pracovníků, inspektorů ČŠI s cílem seznámit se s metodikami a výukovými materiály, elektronickými pomůckami a portály. Konzultovat možnosti aplikace těchto výstupů v praxi, pokládat tvůrcům metodik otázky z pedagogické praxe a nabídnout další vzdělávání. Během pracovního setkání budou k dispozici názorné ukázky vytvořených metodik a výukových a testovacích materiálů a nástrojů hodnocení a komentář metodiků a inspektorů ČŠI bude prezentován v rámci doprovodné konference.
  K tomu bude kromě škol partnerů navázána spolupráce také s dalšími školami a školskými zařízeními (konkrétně ped. psych. poradnami) v ČR.

 3. Rozvoj funkční gramotnosti žáků
 4. Cílem této aktivity je rozvoj a zvýšení čtenářské FG žáků v rámci kompetence k učení jako jedné z klíčových kompetencí moderního vzdělávacího plánu. Zatraktivnit a podpořit výuku NJ a AJ a posílit zájem žáků o současný život v zemích EU. V rámci této klíčové aktivity reagujeme na průzkumy v oblasti čtenářské gramotnosti ČŠI a SICI a na „výzvu“ europoslance Leonarda Orbana k multilingvismu v EU na konferenci na pařížské Sorboně dne 26. 9. 2008. Bude vytvořen výukový didakticky zpracovaný materiál určený k přímému užití ve výuce ČJ, NJ a AJ na ZŠ, metodiky a výukových pomůcek ve výuce k rozvoji čtenářské gramotnosti(ČG). Je třeba školu založit na „novém“ přístupu k informacím, rozvíjet klíčové kompetence, vyrovnat poměr mezi tradičním memorováním a tvořivým
  rozvojem harmonické osobnosti žáka připraveného informace hledat, ověřovat, posuzovat, porovnávat apod. Součástí aktivity je aplikace vytvořené metodiky a výukových pomůcek ve výuce ve škole partnera s přímým dopadem na cílovou skupinu žáků školy. Jazyková úroveň textů bude přizpůsobena znalostem žáků. Mzda učitele ve vlastní výuce není nákladem projektu. V rámci této aktivity jsou plánovány:
  – 3 zahraniční služební cesty metodiků a konzultantů do německy mluvících zemí (Německa, Belgie, Holandska) za účelem shromáždění materiálů a vybraných reálií daného státu k tvorbě výukových materiálů. Zahraniční služební cesty jsou nutné k zajištění autentičnosti výukových materiálů a zvýšení jejich kvality.
  – 2 krátkodobé týdenní stáže pracovníků partnerů a metodiků UHK na Slovensko. Během stáže se pracovníci budou účastnit výuky v hodinách a seznamovat se s případy dobré praxe. Cílem je zvýšení jejich odborných kompetencí a seznámení se s používanými metodickými postupy a sdílení zkušeností. Výstupem z cest bude podrobná zpráva. Tyto cesty vzhledem k jejich krátkodobosti není vhodné financovat z komunitárních programů.

 5. Testování funkční gramotnosti
 6. Cílem této aktivity je vytvořit testovací materiály pro zjišťování úrovně čtenářské FG žáků v ČJ a NJ na ZŠ a na nižším gymnáziu. Aktivita flexibilně reaguje na tématické zprávy ČŠI o ČG a konference SICI i publikace českých odborníků (např. Spilková, 2005, Gabal a kol., 2001, V. Najvarová (2007) a J. Doležalová (2008)).
  Test. mat. budou využity k zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské FG v ČJ a NJ podle RVP pro ZV.Aktivita je provázána s aktivitou zabývající se zlepšováním FG.Testy budou připraveny k přímému užití ve výuce.Pro samotné testování budou některé testy určeny pro užití v tištěné podobě, jiné pro digitální testování žáků.Součástí aktivity je aplikace vytvořených test. mat. ve škole partnera s přímým dopadem na cílovou skupinu žáků školy.Mzda učitele ve vlastní výuce není nákladem projektu.
  Cílem této aktivity je i vytvořit podpůrné materiály pro rozvoj ČD pro učitele a inspektory ČŠI. Ve zpracovaném materiálu najdou učitelé a inspektoři ČŠI popis komplexně pojatého a účinného rozvoje ČG na ZŠ v souladu s RVP ZV a s plánováním, realizací a vyhodnocováním ŠVP. Bude zde charakterizována ČG, popsány podmínky a prostředky, při kterých se efektivně utváří. Zařazeny budou rovněž diagnostické a hodnotící nástroje ČG. V rámci této aktivity jsou plánovány 3 zahraniční služební cesty tvůrců test.mat. pro zjišťování úrovně ČD žáků a tvůrců podpůrných materiálů pro rozvoj ČD pro učitele a inspektory ČŠI. Voleny jsou země s bohatými
  zkušenostmi v testování úrovně ČD žáků. Jedná se o Německo a Finsko.Tyto země byly vybrány po konzultaci s ČŠI a na základě již vytvořených pracovních kontaktů.Důvodem zahraničních služebních cest je nepřenosný kontakt s již fungujícím systémem testování úrovně čtenářské FG u žáků a jsou nutné k zajištění aktuálnosti a kvality testovacích materiálů a podpůrných materiálů pro učitele a inspektory ČŠI v ČR.

 7. Implementace cizího jazyka do výuky s využitím mezipředmětových vazeb
 8. Cílem této aktivity je – zavedení výuky cizího jazyka AJ formou CLIL. Chceme zvýšit malou provázanost předmětů, šanci pro komunikaci či prezentaci vlastních názorů v cizím jazyce a využití již zabudovaných prvků z mezipředmětových vztahů v učebnicích AJ. Cílem je i samostatnější přístup k zacházení s informacemi, větší uvědomělost důležitosti cizího jazyka a připravenost na život v integrované Evropě.
  -zavedení moderních trendů(MT) ve výuce FJ prostřednictvím internetové platformy a jejich praktické aplikace s využitím Společného evropského referenčního rámce a EJP. Půjde o rozšíření nabídky materiálů zlepšujících ČG ve FJ.
  -zavedení MT ve výuce RJ prostřednictvím internet. portálu s cílem dosáhnout úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v počáteční výuce RJ na SŠ. Portál nabídne široké spektrum výukových materiálů pro různé úrovně jazykových znalostí (A1 – B2) v souladu s EJP. V této aktivitě rozšíříme nabídku konkrétních metodicky propracovaných vzdělávacích postupů, které jsou adekvátní pro současný moderní styl vyučování, včetně příkladů aplikovatelných ve výuce dalšího cizího jazyka nebo nepovinného jazyka pro učitele RJ na ZŠ nebo SŠ.
  Součástí aktivity je aplikace vytvořené metodiky a výukových pomůcek ve výuce ve škole partnera s přímým dopadem na cílovou skupinu žáků školy. Mzda učitele ve vlastní výuce není nákladem projektu. V rámci této aktivity jsou plánovány- 2 zahraniční služební cesty metodiků a konzultantů do anglicky mluvících zemí (Velká Británie a Irsko) za účelem seznámení se s již používanou formou výuky CLIL v zahraničí, shromáždění materiálů k tvorbě výukových materiálů a metodiky k zlepšení ČG v AJ.
  -2 zahraniční služební cesty metodiků do francouzsky mluvících zemí (Francie, Belgie) za účelem shromažďování podkladů k tvorbě metodiky a internetové platformy zabývající se zavedením MT ve výuce FJ.

 9. Zvýšení kvality výuky NJ ve školách
 10. Cílem této aktivity je – zavedení EJP do výuky NJ. Verze EJP bude navazovat na již rozpracovaný materiál MŠMT, se kterým se bude po dobu projektu dále pracovat. Při realizaci této aktivity bude sestavena elektronická verze EJP a vytvořen software pro evidenci dosažené úrovně jednotlivých kompetencí. Součástí bude program pro nácvik a autoevaluaci těchto dovedností na úrovni jednotlivých verzí EJP (EJP do 11 let, EJP 11-15 let, EJP 15-19 let).
  -zavedení MT ve výuce NJ a jejich praktické aplikace s využitím Společného evropského referenčního rámce a Evropského jazykového portfolia. S ohledem na EJP a zavádění RVP do škol je nutné vysvětlit potřeby změny stylu vzdělávání v oblasti Další cizí jazyk. V této aktivitě rozšíříme nabídku konkrétních metodicky propracovaných vzdělávacích postupů, které jsou adekvátní pro současný moderní styl vyučování, včetně příkladů aplikovatelných ve výuce dalšího cizího jazyka pro učitele NJ na ZŠ nebo SŠ. V metodické příručce bude zohledněna cílová skupina žáků v rozmezí A1 až B1.
  Součástí aktivity je aplikace vytvořené metodiky a výukových pomůcek ve výuce ve škole partnera s přímým dopadem na cílovou skupinu žáků školy. Mzda učitele ve vlastní výuce není nákladem projektu. V rámci této aktivity je plánováno 4 zahraniční služební cesty metodiků do německy mluvících zemí (Německo, Belgie, Holandsko) za účelem shromažďování podkladů k tvorbě metodiky k zavedení EJP NJ a její elektronické verze a vytvoření softwaru pro evidenci dosažené úrovně jednotlivých kompetencí. Zahraniční služební cesty jsou nutné k zajištění autentičnosti výukových materiálů a zvýšení jejich kvality a po ukončení každé z nich bude
  vytvořena hodnotící zpráva.

 11. Tvorba a ověření metodických materiálů pro učitele a inspektory ČŠI
 12. Cílem této aktivity je vytvořit kurzy pro pedagogické pracovníky s následnou akreditací v režimu DVPP v problematice jazykového vzdělávání řešené projektem. V rámci projektu proběhne pilotní ověření kurzů a jejich následná evaluace,která se stane podkladem pro akreditace, realizované rovněž jako výstupy tohoto projektu. Jedná se o tyto kurzy:
  1.Zlepšení funkční gramotnosti v ČJ, včetně využití podpůrných a testovacích nástrojů
  2.Moderní trendy ve výuce FJ v počátečním vzdělávání
  3.Moderní trendy ve výuce RJ v počátečním vzdělávání
  4.Podpora zavedení EJP ve výuce NJ
  5.Výuka AJ formou CLIL
  Cílem aktivity je i proškolení inspektorů ČŠI v používání podpůrných a testovacích nástrojů ke zjišťování úrovně funkční gramotnosti žáků a seznámení se s moderními trendy ve výuce jazyků v počátečním vzdělávání,včetně podpory zavedení Společného evropského referenčního rámce a EJP. V projektu budou proškoleni inspektoři ČŠI v těchto kurzech:
  1.Testovací a podpůrné materiály pro rozvoj čtenářských dovedností
  2.Podpora zlepšení funkční gramotnosti
  3.Moderní trendy ve výuce FJ v počátečním vzdělávání
  4.Moderní trendy ve výuce RJ v počátečním vzdělávání
  5.Testovací a podpůrné materiály ve výuce NJ a EJP
  6.Výuka anglického jazyka formou CLIL