O projektu

Cíle projektu:

Cílem projektu je úspěšně implementovat kurikulární reformu a rozvíjet klíčové kompetence žáků. Implementace ŠVP bude zajištěna konkrétně ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace, resp. vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk a doplňujícím vzdělávacím oboru Další cizí jazyk. Svým příspěvkem k modernizaci systému počátečního vzdělávání je projekt v souladu s globálním cílem OPVK. Orientací na rozvoj jazykových kompetencí odpovídá specifickému cíli prioritní osy – rozvoji počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantující uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.
Specifické cíle projektu:

  • podpora realizace kurikulární reformy k zavedení dvoustupňového kurikula ve školách
  • využitelnost, přínos a dostupnost výstupů projektu pro školy
  • podpora rozvoje klíčových kompetencí přímo ve školách
  • zavedení nových vyučovacích metod zvyšujících kvalitu výuky cizích jazyků
  • podpora dalšího vzdělávání pedagog. i nepedagog. pracovníků škol

Cílů dosáhneme tvorbou metodických postupů pro učitele a inspektory, vypracováním stud. a výuk. pomůcek, včetně antologie, vytvořením internetové platformy, přípravou kurzů DVPP v oblastech rozvoje dovednosti žáků ve čtení a zlepšení ČG a schopnosti porozumět psanému textu v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce, zavedení výuky anglického jazyka formou CLIL, zavedení EJP ve výuce NJ, včetně převedení tištěné verze EJP do el. verze. Specifickou aktivitu tvoří zpracování test. materiálů ke zjišťování úrovně čtenářských dovedností v ČJ a NJ a další vzdělávání inspektorů ČŠI k využití integrace předmětů a průřezových témat k účinnému rozvoji čtenářských dovedností, včetně tvorby nástrojů hodnocení pro práci ČŠI. Vznikne metodická příručka pro učitele a pro inspektory ČŠI, 11 výukových, podpůrných a test. materiálů, internetová platforma, el. verze EJP v něm. jazyce, 11 metodik, 5 kurzů DVPP a 6 kurzů pro ČŠI.


Poslední články